Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej udostepniane.pl czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora portalu.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony. Wejście na stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych postanowień regulaminu, należy zaniechać z korzystania z serwisu.
Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
Serwis nie służy nabywaniu przez Użytkowników towarów i usług.
Zawartość Serwisu stanowi przedmiot wyłącznych praw Administratora oraz podlega ochronie obowiązujących ustaw.
Zakazuje się użytkownikom kopiowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania zawartości Strony w części oraz w całości treści i materiałów ilustracyjnych, chyba że zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązujące.
Administrator może umieszczać w Serwisie odesłania (linki) do innych stron internetowych oraz banerów reklamowych innych podmiotów.

Zasady korzystania z Serwisu’

Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy na zasadach i warunkach określanych przez Administratora. Każdy Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Każdy Użytkownik może zamieszczać Wpisy w Serwisie internetowym za pomocą formularza „Dodaj Wpis”, bez konieczności uprzedniej rejestracji.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści:
sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
propagujących przemoc;
zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
Wpis zamieszczony przez Użytkownika trafia do działu „Poczekalnia”
Administrator jest uprawniony do kasowania Wpisów i komentarzy Użytkowników jeśli jego zdaniem dany Wpis lub komentarz narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie.
Administrator jest uprawniony do ograniczenia dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego Użytkownikowi, który narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie, Ograniczenie może trwać przez czas oznaczony bądź być permanentne.
Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
Administrator nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości zamieszczania komentarzy.
Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (udostepnianepl@gmail.com). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
Administrator zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (udostepnianepl@gmail.com).
Odpowiedzialność Administratora

W zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku Administrator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, lub deliktowej, w szczególności za szkody rzeczowe, osobowe, bezpośredniej, pośrednie, z tytułu utraconych korzyści a powstałych na skutek niedokładnych i nieprawidłowych informacji zawartych w Serwisie nienależytego lub niezdolności do należytego użytkowania Serwisu albo zaniechania nakazanego przez Regulamin lub powszechnie obowiązujące prawo działania.

Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego.
Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie i bez podania przyczyny. Do zmiany regulaminu nie jest wymagana zgoda Użytkownika ani uprzednia notyfikacja zmian. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in